Available courses

En aquest curs treballarem el període històric de l'Edat Moderna i temes de geografia econòmica i política actuals


Fòrum per a dubtes de 4rt d'ESO tant per optativa 41 com 42. Més endavant poden haver informacions i  activitats

Fòrum de dubtes de química orgànica.  També podrà haver activitats

Hidrocarburs i compostos halogenats

Tipus de compostos, propietats, reaccions químiques i formulació

Compostos amb grups funcionals

Tipus de compostos, propietats, reaccions químiques i formulació amb un sol grup funcional


Curs de repàs del T2 del llibre.

Solucions de les trameses de tasques